Armen Tekort wiki
Advertisement

Armoede: Hindernissen


Armoede (zie definitie armoede) is een probleem van alle tijden. Naar het overwinnen van armoede moeten mensen in de strijd voor een duurzame verbetering van de levensomstandigheden vaak opboksen tegen alom bekende en minder voor de hand liggende hindernissen. Die obstakels maken het heel moeilijk om het hoofd boven water te kunnen blijven houden. We kunnen een opdeling maken tussen de outside-in hindernissen (de maatschappelijke hindernissen) en de inside-out hindernissen (vanuit het individu).

Inhoud
1. Maatschappelijke hindernissen
1.1. Overheid
1.2. Economie
1.3. Sociaal
2. Interne hindernissen
2.1. Wilskracht
2.2. Communicatieproblemen
2.3. Omgaan met geld

1. Maatschappelijke hindernissenMaatschappelijke, externe hindernissen zijn de hindernissen die vanuit de buitenwereld invloed hebben op het individu. Het resultaat is een zekere mate van maatschappelijk isolement.

Overheid

De overheid speelt een belangrijke rol in het verhelpen van armoede maar bemoeilijkt het proces tegelijk met strikte reguleringen omtrent o.a. water- en energievoorzieningen. Die zaken zijn onontbeerlijk voor een levensstandaard met menselijke waardigheid.

Economisch

Het aanslepen van een economische crisis gaat gepaard met uitvoerige besparingen op alle vlakken. Zo ook besparing en op beleid i.v.m. armoedebestrijding en op sociale zekerheid.

Sociaal

Besparingen zoals hierboven besproken hebben ook grote impact op de algemene werkgelegenheid. Het fundamenteel gebrek aan jobs gecombineerd met het feit dat de openstaande vacatures voornamelijk gericht zijn op hoogopgeleiden maakt dat de perspectieven op jobzekerheid miniem zijn voor mensen zonder diploma. Een belangrijke hindernis die daarachter schuilt is dan ook de sociaaleconomische ongelijkheden. De leerlingen uit achtergestelde sociale milieus leven in een omgeving die ver verwijderd staat van de schoolcultuur, waardoor ze tijdens hun schoolloopbaan vaak meer achterstand opbouwen.[1] Wanneer jongeren opgroeien in een omgeving van armoede, slinken de perspectieven op opleiding en werk. Daarnaast bestaat er een tekort aan betaalbare huurwoningen [2]  De algemene mentaliteit binnen onze samenleving neigt naar vervreemding. De trend naar meer individualiteit in levensstijl, neemt ook een ‘ieder voor zich’-mentaliteit met zich mee.

2. Interne hindernissenVan maatschappelijk isolement groeit al te vaak een mate van sociaal isolement.

  • ===Wilskracht===

Mentale hindernissen kunnen zijn dat je de moed er niet meer in kunt houden, de hoop opgeven, met andere woorden de wilskracht om te blijven proberen. Zulke ontmoediging is vooral het risico wanneer er geen perspectief lijkt te zijn op verandering in de toekomst.

  • ===Communicatieproblemen===

Communicatieproblemen: Wie geen kennis heeft van de fundamentele menselijke en grondwettelijke rechten laat hulpmiddelen zonder het te weten aan zich voorbijschieten. Zo zouden dankzij het OMNIO-statuut mensen met lage inkomens van een betere terugbetaling van hun medische onkosten moeten genieten. Een groot deel van de rechthebbenden weet echter niet dat zij onder dit statuut vallen. Een automatische toekenning van het statuut zou de toegang tot deze voorziening veel beter garanderen Zo ook wetten omtrent huurwaarborgformules. Ingewikkelde termen en vakjargon kunnen daarbij een belangrijke drempel vormen. Zulke drempels verhinderen het vlot lezen en begrijpen van ambtelijke teksten.[3]

  • ===Omgaan met geld===

Boven je stand leven: kopen op afbetaling (schulden), voorkeur voor merkproducten als coca cola, …


Bronnen:

[1] Steunpunt tot bestrijding vanarmoede, b. s. (2008-2009). Verslag Armoedebestrijding (2008-2009 Deel I) - Een Bijdrage Aan Politiek Debat en Politieke Actie.

[2] http://www.armoedebestrijding.be/publications/verslag6/inhoudstafel.pdf

[3] https://lirias.lessius.eu/bitstream/123456789/5764/2/Elkaar_vinden.pdf

Advertisement