Armen Tekort wiki
Advertisement

Empowerment: doel


Het ultieme doel van empowerment is dat iedereen, en niet in het minst de kwetsbare burgers, het gevoel hebben er echt bij te horen in de samenleving, zich niet overbodig voelen. Volwaardig burgerschap is de betrachting bij empowerment en bij een samenleving die sociale inclusie voorop stelt. Het realiseren van de sociale grondrechten is hier een belangrijk aspect van. Het risico hierbij is dat men snel afglijdt naar het rechten-plichten discours, een 'voor-wat-hoort-wat' discours, waarbij op individuele basis de afweging wordt gemaakt en men een 'deserving' of 'non deserving' etiket krijgt toebedeeld. Een oud verhaal, maar - zoals uit het Antwerps verhaal blijkt - we1 razend actueel. Een sprekend voorbeeld is de Britse psychiater Theodore DALRYMPLE die steeds meer als inspiratiebron dient o.a. voor politici. Oordelen en veroordelen hebben hier de bovenhand gestoeld op een welbepaald normatief -veelal middenklassekader. Sancties, controle, repressie zijn de bijhorende antwoorden. Empowerment stelt uitdrukkelijk dat het ontstaan en de bestendiging van sociale (en psychische) problemen (bv. depressie, armoede, dakloosheid, intrafamiliaal geweld, discriminatie) een samenspel is van factoren zowel op micro-, meso- als macroniveau. Zowel factoren op bet individuele en sociale vlak als op het vlak van instituties en de bredere gemeenschap (buurt, samenleving, beleid) zijn immers in het geding en spelen in wederzijdse interactie en binnen een bepaalde context een rol bij de totstandkoming van sociale problemen. Deze factoren beïnvloeden elkaar wederzijds en in een niet-lineair, maar circulair verband. Noch 'blaming the victim', noch 'blaming the system' zijn bijgevolg aan de orde. Deze gelaagde ecologische kijk vraagt ook om gelaagde antwoorden en interventies op de diverse niveaus, rekening boudend met de specifieke context [1].

Vandaag noopt integratie, in dit geval met betrekking tot etnisch-culturele minderheden, tot een ander lexicon. We menen dat empowerment zich hiervoor zeer goed leent. Het gaat hierbij niet om een oppervlakkige verandering van woorden, maar om fundamentele wijziging in visie. Geen atomistisch vrijheidsbeginsel, maar een pleidooi voor actieve solidariteit en positieve ontmoeting, een creatief zoeken naar een waaier van mogelijkheden (window of opportunities) in plaats van te fixeren op een berg van problemen. Het empowermentparadigma is in wezen anti-fatalistisch met een geloof in groei en verandering. Een empowerende samenleving spreekt burgers aan op hun krachten, maar dit vanuit een diepe erkenning van hun kwetsbaarheden (en het lijden dat dit met zich meebrengt). Eerder dan een strakke weegschaal van rechten en plichten, gaat het over wederzijdse rechten, waarbij de vrijheid van het ene individu en groep stopt wanneer de vrijheid van het andere individu en groep wordt geschaad. En dit vraag om een open en constructieve dialoog om dilemma’s en spanningsvelden die een pluriforme en multiculturele samenleving ongetwijfeld met zich meebrengen uit te praten en te zoeken naar realistische compromissen met als ultieme toets: deze van de menselijke waardigheid.

Empowerment pleit duidelijk voor een dynamische samenleving, die creatief inspeelt op de capaciteiten van personen, groepen, buurten en organisaties, die ruimte laat voor autonomie, samenwerkingsverbanden stimuleert, maar zeker ook versterking en ondersteuning biedt waar nodig is. het maken van diverse verbindingen is het middel om versterkingsprocessen te verwezenlijken. Positieve ontmoeting en dialoog, respect en wederkerigheid kleuren de manier waarop deze verbindingen tot stand gebracht dienen te worden. Kortweg: integratie gedijt optimaal in een samenleving waar relationeel burgerschap aan de orde is en iedereen een 'thuisgevoel' (Duyvendak, 201 la en 20 1 1 b) beeft [2].


Bronnen:


[1] Ackaert, J. & Van Regenmortel, T. (red.). (2011). Gelijk oversteken: een staalkaart van bevindingen rond integratie. Van den Broele: Brugge, p. 9. [2] Ackaert, J. & Van Regenmortel, T. (red.). (2011). Gelijk oversteken: een staalkaart van bevindingen rond integratie. Van den Broele: Brugge, p. 10-11.

Advertisement